Show menu

F4 Lige prvakov s #simplyfans

Pravila nagradne igre

»F4 Lige prvakov s #simplyfans«


1. člen

Organizator

Po teh pravilih prireja Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, Velenje (v nadaljevanju: »organizator«) nagradno igro »F4 Lige prvakov s »simplyfans«.

Pokrovitelj nagradne igre je družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 (v nadaljevanju: »pokrovitelj«)


2. člen

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka 2.2.2019 v Rdeči dvorani v Velenju, v času rokometne tekme NLB lige -  RK GORENJE VELENJE : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO.


3. člen

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so v terminu izvedbe nagradne igre prisotni v dvorani, kjer se organizira domača tekma organizatorja.

Udeleženec nagradne igre, ki sodeluje v nagradni igri mora biti starejši od 18. let.

Nagradna igra poteka od 17:00 (začetek prodaje vstopnic) do konca odmora med polčasoma tekme RK Gorenje Velenje : RK Celje Pivovarna Laško (predvidoma ob 21:00), v Rdeči dvorani, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega). Vsaka takšna prijava se bo štela za neveljavno.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri – oddajo pisne prijavnice - sodelujoči pristane na pravila nagradne igre.


4. člen

Načini sodelovanja v nagradni igri

Vsak udeleženec nagradne igre prejme ob prihodu v dvorano, na ogled tekme, prijavnico, na kateri navede ime in priimek, in ki jo lahko do 25. minute tekme izpolni in vrže v za to pripravljen »boben.«


5. člen

Potek nagradne igre

V času med obema polčasoma bo potekalo žrebanje, ki ga izvede organizator sam.

Organizator bo iz bobna izžrebal enega glavnega nagrajenca, katerih ime in priimek se objavi neposredno po žrebu, in sicer z ustno objavo imen preko zvočnika.

Udeleženec nagradne igre lahko odstopi od udeležbe pred izvedbo žrebanja s podpisom pisne izjave o odstopu, ki jo prejme na kraju samem, pri organizatorju igre.


6. člen

 Nagrada

Glavna nagrada zajema dve vstopnici za ogled vseh tekem zaključnega turnirja EHF Lige prvakov – »FINAL FOUR« v Kölnu, ki poteka od 1.6.2019 in 2.6.2019 in prenočišče z zajtrkom za dve noči za dve osebi v hotelu: Ibis Budget Hotel Köln, Nemčija, v zgoraj navedenem terminu. V kolikor prejemnik iz razlogov na svoji strani ali višje sile (vreme, nemiri, stavke ipd.) ne more ali ne želi koristiti nagrade, ni upravičen do izplačila njene protivrednosti.


7. člen

Prevzem nagrade

Prejemnik glavne nagrade se je dolžan do začetka drugega polčasa oglasiti pri organizatorju in s prevzemom simbolične karte potrditi prevzem glavne nagrade. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost nagrade,  ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za glavno nagrado obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.

Prejemnik glavne nagrade je pred prevzemom nagrade dolžan posredovati naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, telefonsko številko in elektronski naslov ter organizatorju najkasneje do 6.2.2019 na vpogled predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.


8. člen

Izvedba ponovnega žrebanja

Prejemnik glavne nagrade lahko odstopi od koriščenja glavne nagrade po njenem prevzemu, če društvu na naslov Šaleška cesta 3, Velenje po pošti pošlje pisno izjavo o odstopu do: 28.2.2019. V tem primeru bo organizator izvedel ponovno žrebanje, na eni od tekem državnega prvenstva - Lige NLB.


9. člen

Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.


10. člen

Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.rk-gorenje.com/1049 in 2.2.2019 na kraju samem.           

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija organizatorja v sestavi: Edita Gabrič, Tanija Rednak in Janez Gams. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.


11. člen

Soglasje

Vsi pridobljeni osebni podatki prejemnika glavne nagrade  bodo obravnavani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in na podlagi pridobljenega pisnega soglasja nagrajenca. Podpis soglasja (priloga 1) je pogoj za prevzem in realizacijo  glavne nagrade! Pisno soglasje podpiše nagrajenec neposredno po objavi njegovega imena in prevzemu simbolične vstopnice.


V primeru, da prejemnik glavne nagrade ne želi podpisati soglasja, bo organizator ponovil žrebanje.

S sodelovanjem v nagradni igri se prejemnik glavne nagrade strinja, da:

o   da se njegova fotografija in fotografije izvedbe nagradne igre, na katerih se nahaja, objavljajo na spletni strani organizatorja in pokrovitelja ter kanalih slednjih na drugih spletnih straneh (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu);

o   da se video posnetki ali izseki video posnetkov nagradne igre, na katerih se nahaja, objavljajo na spletni strani organizatorja in pokrovitelja ter kanalih slednjega na drugih spletnih straneh (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu);

o   da se njegovi osebni podatki (ime in po potrebi priimek) v povezavi z izvedbo nagradne igre objavijo na spletni strani organizatorja in pokrovitelja ter kanalih slednjih na drugih spletnih straneh (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu);


Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v času izvedbe nagradne igre ali kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

           

Vsi zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o poteku nagradne igre in bodo obravnavani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.  

Spremembo osebnih podatkov posreduje član na elektronski naslov office@rk-gorenje.com.

Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posreduje nagrajenec na elektronski naslov office@rk-gorenje.com.


12.  člen

Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 28.1.2019.

V Velenju, 28.1.2019

 

PRILOGA 1

SOGLASJE O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI

Podpisani/a ________________________________________________________________ s stalnim prebivališčem na/v ___________________________________________________, rojen/a dne _________________________, telefonska številka ______________________, elektronski naslov _________________________________ izjavljam, da želim sodelovati v nagradni igri Rokometnega kluba Gorenje Velenje - »F4 Lige prvakov s »simplyfans« (v: nadaljevanju organizator), ki ga jo je pripravil v sodelovanju z družbo Gorenje d.d. (v nadaljevanju: pokrovitelj)

Obvestila glede poteka nagradne igre želim prejemati na e-poštni naslov, zapisan zgoraj.

           

Udeleženec nagradne igre odstopi od sodelovanja v nagradni igri, če društvu na naslov Šaleška cesta 3, Velenje po pošti pošlje pisno izjavo o odstopu.

Vsi navedeni osebni podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o poteku nagradne igre in bodo obravnavani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.  

Udeleženec podaja izrecno soglasje (v primeru soglasja označite z »x«):

o  da se njegova fotografija in fotografije izvedbe nagradne igre, na katerih se nahaja, objavljajo na spletni strani organizatorja in pokrovitelja ter kanalih slednjih na drugih spletnih straneh (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu);

o  da se video posnetki ali izseki video posnetkov nagradne igre, na katerih se nahaja, objavljajo na spletni strani organizatorja in pokrovitelja ter kanalih slednjih na drugih spletnih straneh (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu);

o  da se ga na zgoraj navedeni elektronski naslov obvešča o poteku nagradne igre;

o  da se njegovi osebni podatki (ime in po potrebi priimek) v povezavi z izvedbo nagradne igre objavijo na spletni strani organizatorja in pokrovitelja ter kanalih slednjih na drugih spletnih straneh (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu);

Spremembo osebnih podatkov posreduje član na elektronski naslov office@rk-gorenje.com.

Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posreduje član društva na elektronski naslov office@rk-gorenje.com.

Osa pika