Show menu

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre               

»#simplyfans by Gorenje«

 

1. člen

Organizator

 

Po teh pravilih prireja Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 (v nadaljevanju: »organizator«)nagradno igro oz. nagradno igro v reklamne namene.

Sponzor nagradne igre je družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 (v nadaljevanju: »sponzor«)

 

2. člen

Trajanje nagradne igre

                                                                                                                            

Nagradna igra poteka med polčasom petnajstih domačih rokometnih tekem članske ekipe organizatorja v sezoni 2018/2019 - od vključno  8. 9. 2018 do vključno 26.5.2019 oziroma do datuma zadnje domače tekme članske ekipe organizatorja.

 

3. člen

Pogoji sodelovanja

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so v terminu izvedbe nagradne igre prisotni v dvorani, kjer se organizira domača tekma organizatorja.

Udeleženec nagradne igre, ki sodelujev nagradni igri mora biti starejši od 18. let.

Nagradna igra poteka med polčasitekem organizatorja v Rdeči dvorani, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.

Namen nagradne igre je preko športa in športnega sponzorstva približati blagovno znamko Gorenje širši ciljni skupini, graditi podobo blagovne znamke Gorenje in njeno prepoznavnost ter spodbuditi nakup velikih gospodinjskih aparatov Gorenje.

V nagradni igri ne smejo sodelovatiosebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre ter zaposlenipri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziromazunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerskeskupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter staršioziroma posvojitelji zaposlenega). Vsaka takšna prijava se bo štela zaneveljavno.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne smejo sodelovati.Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem na zgoraj omenjenih ozemljih.

Pogoj za sodelovanje je, da sesodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem vnagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradnoigro.

 

4. člen

Načini sodelovanja v nagradni igri

 

V prvih osmih krogih nagradne igre sodelujetadva udeleženca, ki ujameta žogo, ki jo animator na začetku polčasa člansketekme organizatorja naključno vrže med gledalce.

Vsak zmagovalec prvih osmih krogov nagradne igre (krogi 1 -8) napreduje na naslednjo stopnjo tekmovanja: četrtfinale (krogi 9 - 12).Vsi zmagovalci četrtfinala se uvrstijo v polfinale (kroga 13 in 14), oba zmagovalca polfinala se uvrstita v finale (krog 15). 
Slika (shema poteka nagradne igre)        

5. člen

Potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre bodo tekmovali v metanju rokometne žoge (velikost I) v odprtino pralnega stroja iz razdalje 7m. Vsak udeleženec bo imel na voljo 5 metov. Zmagovalec je tisti udeleženec, ki v petih poskusih zadane večje števil metov v odprtino pralnega stroja. V primeru, da je rezultat po prvih petih metih izenačen, ima vsak tekmovalec na voljo še tri dodatne mete. V primeru, da udeleženca tudi po treh dodatnih metih dosežeta enako število zadetkov, ima vsak udeleženec na voljo še po en met, dokler eden od njiju ne premaga drugega udeleženca.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Udeleženci so dolžni po koncu prvih osmih krogov nagradne igre organizatorju nagradne igre posredovati svoje podatke (ime in priimek, naslov, pošta, e-naslov, telefonsko številko).  


6. člen

Nagrade

Vsak poraženec posameznega kroga nagradne igre prejme tolažilno nagrado sponzorja. Zmagovalec posameznega kroga nagradne igre napreduje na naslednjo stopnjo tekmovanja in ima možnost, da nadaljuje v tekmovanju za osvojitev glavne nagrade.

Glavna nagrada je personaliziran »retro« hladilnik znamke Gorenje.

Organizator bo zmagovalca posameznega kroga en teden pred predvidenim krogom, v katerega se je uvrstil, obvestil o datumu in uri izvedbe kroga.

Vsak udeleženec je sam odgovoren za točen prihod ob dogovorjenem terminu izvedbe nagradne igre. Organizator za morebitne stroške in nevšečnosti nastale zaradi neupoštevanja rokov in terminov s strani nagrajencev ne odgovarja.

V kolikor udeleženec vsaj 3 dni pred predvidenim terminom kroga, na katerega je bil povabljen, ne sporoči, da bo sodeloval v nagradni igri, ima organizator pravico k sodelovanju povabiti poraženca njunega prejšnjega dvoboja.

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati za izdelek ali storitev organizatorja ali sponzorja.

Zmagovalec lahko odkloni prevzem nagrade.

Če zmagovalec sprejem nagrade odkloni, sta tako organizator kot sponzor v razmerju do takšnega zmagovalca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.


7. člen

Prevzem nagrad

Tolažilne nagrade bodo udeležencem izročene takoj po izvedbi posameznega kroga nagradne igre. Glavno nagrado bo zmagovalec prevzel na naslovu organizatorja v roku 7 dni po zadnjem (15.) krogu nagradne igre.  Stroške prevoza ali dostave nagradne igre nosi zmagovalec nagradne igre.

Tolažilne nagrade podarja sponzor nagradne igre. Ker vrednost posamezne tolažilne nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

Glavno nagrado podarja organizator nagradne igre. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za glavno nagrado, ki jih podeljujejo, obračunali in plačali akontacijo davka od osebnih prejemkov. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.

Prejemnik glavne nagrade je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.


8. člen

Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.


9. člen

Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.rk-gorenje.com.           

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija organizatorja v sestavi: Edita Gabrič, Tanija Rednak in Janez Gams, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.


10. člen

Soglasje

Vsi pridobljeni osebni podatki udeležencev bodo obravnavani skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z izjavo, ki jo bodo udeleženci podpisali pred izvedbo nagradne igre.  

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v času izvedbe nagradne igre ali kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.


11. člen

Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Velenju.


12. člen

Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 8.9.2018.


V Velenju, 8.9.2018

Osa pika